NÁRODNÝ KONVENT O EÚ AKO DISKUSNÉ EUROFÓRUM

Nový koncept Národného konventu o EÚ

Európska únia už dlhší čas zápasí s tzv. “demokratickým deficitom”. Medzi jej občanmi pretrváva pomerne silný pocit vylúčenia z procesu tvorby politiky na európskej úrovni. Tejto výzve bude už onedlho čeliť aj Slovenská republika. Je preto potrebné zabezpečiť mechanizmus, ktorý by umožňoval nepretržitú verejnú diskusiu o záležitostiach EÚ. Celonárodná diskusia o európskych záležitostiach by totiž nemala končiť naším vstupom do EÚ. Slovensko ako nový člen Únie bude permanentne konfrontované s potrebou vytvárania národných pozícií a fungovania v rámci inštitúcií EÚ.

SFPA prišla s myšlienkou vytvoriť také diskusné fórum na národnej úrovni, ktoré by jednak slúžilo ako pôda pre odbornú, úzko špecifikovanú diskusiu a jednak by malo dopad na tvorbu politických rozhodnutí. Jedinečnosť tomuto projektu dodáva špecifické zloženie, reprezentujúce všetky kľúčové segmenty slovenskej spoločnosti – predstaviteľov exekutívy, legislatívy, súkromného sektora, mimovládnych organizácií, samosprávy, médií i širokej verejnosti. Výsledkom činnosti Národného konventu o EÚ (NK o EÚ) sú odporúčania adresované predstaviteľom zodpovedným za prípravu národných pozícií k jednotlivým sektorovým politikám EÚ.

História

Nový Národný konvent o Európskej únii nadväzuje na prácu pôvodného Konventu o budúcnosti EÚ (NK), ktorého ustanovujúce zasadnutie sa konalo v máji 2001. Počas troch rokov jeho existencie sa uskutočnilo osem zasadnutí. NK vznikol ako odpoveď SR na výzvu summitu EÚ v Nice (december 2000), ktorý vyzval kandidátske krajiny, aby sa aktívne zapojili do diskusie o inštitucionálnej reforme a budúcnosti EÚ.

NK sa stal prvou inštitucionálnou platformou v Slovenskej republike pre celospoločenskú diskusiu o EÚ za účasti predstaviteľov všetkých hlavných segmentov verejného života – politických strán, exekutívy, parlamentu, mimovládnych organizácií, cirkví, záujmových združení, predstaviteľov samospráv, hospodárskeho a kultúrneho života.

NK významne prispel k formovaniu pozícií SR prezentovaných v rámci európskeho Konventu, ktorý pripravil návrh ústavy EÚ pre rokovanie Medzivládnej konferencie. Viac informácií získate na www.konvent.sk

Nová stratégia

V snahe nasledovať vývoj v EÚ, no najmä s ohľadom na nové výzvy späté s členstvom SR v EÚ po prvom máji 2004, vyvstala potreba aktualizovať prácu NK.

Nová koncepcia NK o EÚ, ktorej realizácia začala s nástupom roku 2004, si vytýčila ambiciózne ciele, ktoré sa dajú zhrnúť do piatich bodov:

 1. Inštitucionálne zabezpečiť celonárodnú debatu o EÚ so zapojením širokého okruhu predstaviteľov hlavných sfér verejného života.
 2. Posilniť regionálnu dimenziu verejnej debaty o EÚ.
 3. Poskytovať pravidelné, aktuálne a odborne podložené informácie slovenskej verejnosti o súvislostiach vstupu SR do EÚ, inštitúciách a spoločných politikách Únie.
 4. Vytvoriť platformu pre vypracovávanie spoločných „národných“ stanovísk v konkrétnych otázkach, týkajúcich sa spoločných politík a inštitúcií EÚ.
 5. Posilniť legitimitu pozícií slovenských zástupcov v inštitúciách EÚ pri presadzovaní národných záujmov SR.

Aby boli vyššie uvedené ciele dosiahnuté, bolo nevyhnutné rozšíriť obsahové zameranie diskusie v rámci NK a zároveň uskutočniť zmeny v organizácii jeho činnosti. Jadrom činnosti NK o EÚ sa stala práca v špecializovaných, tematicky vytvorených pracovných skupinách, avšak dva krát do roka sa stretáva v špecifickom zložení na tzv. Plenárnom zasadaní.

ÚVOD

    PREDSEDNÍCTVO

Z hľadiska kontinuity a inštitucionálneho zabezpečenia práce Národného konventu o EÚ bolo potrebné vytvoriť Predsedníctvo (menované ex offo).

Preseda Predsedníctva NK o EÚ

 • Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny

Členovia Predsedníctva NK o EÚ

 • Ján Kubiš, minister zahraničných vecí SR
 • Milan Urbáni, predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti
 • Boris Zala, predseda Zahraničného výboru NR SR
 • Prof. Juraj Stern, predseda Správnej rady SFPA (reprezentant tretieho sektora)
 • Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska (reprezentant súkromného sektora)
 • Michal Sýkora, Predseda Združenia miest a obcí Slovenska

ÚVOD

    ŠTRUKTÚRA ZASADNUTÍ

Plenárne zasadnutia NK o EÚ

Plenárne zasadnutia sú venované strategickým otázkam, akými sú napríklad fungovanie a rozvoj inštitúcií EÚ. V tejto formácii sa predstavitelia NK o EÚ stretávajú dvakrát ročne. Na zasadnutiach je prítomné aj Predsedníctvo konventu, ktorého členovia sú menovaní ex offo (podpredseda vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny, minister zahraničných vecí SR, predseda Výboru pre európsku integráciu NR SR, predseda Zahraničného výboru NR SR, predseda Správnej rady SFPA, prezident Združenia podnikateľov Slovenska, predstaviteľ územnej a miestnej samosprávy). Počas týchto stretnutí predsedovia pracovných skupín informujú o aktuálnej agende a práci ich skupín.

Zasadnutia pracovných skupín NK o EÚ

Pracovné skupiny sú vytvorené na základe profesionálneho záujmu, zasadajú osobitne a venujú sa špecifickým témam. Každá z jedenástich pracovných skupín zasadá počas roka minimálne štyrikrát, pričom 3/4 zo všetkých zasadaní sa uskutoční v regiónoch.

Rokovanie a hlasovanie v pracovných skupinách vedú dvaja spolupredsedovia, pričom jeden reprezentuje štátny sektor (zástupca relevantného ministerstva, príp. štátneho úradu) a druhý je zástupcom neštátneho sektora (súkromného sektora, samosprávy, mimovládneho sektora, akademickej obce a pod.).

Bolo vytvorených jedenásť pracovných skupín:

Regionálny dosah

V rokoch 2001-2003 sa všetky zasadnutia pôvodného Národného konventu o budúcnosti EÚ konali iba v Bratislave. Tri štvrtiny z celkového počtu podujatí nového NK o EÚ sa konajú mimo Bratislavy - v krajských mestách a ďalších regionálnych centrách.

Mediálne pokrytie

Na všetky zasadnutia NK o EÚ sú pozývaní predstavitelia celoštátnych i regionálnych médií. Tlačové konferencie po ukončení každého zasadnutia konventu – plenárneho i pracovnej skupiny - sú pravidlom. Výstupy zo zasadnutí NK o EÚ sú k dispozícií tu.

Mediálnym partnerom projektov je informačný portál o EÚ www.EurActiv.sk, ktorý informuje o výstupoch zo zasadnutí PS a plenárnych zasadnutí.

Kontakt: Radovan Geist - geist@euractiv.sk - tel/fax: 02-5443 2633

Administrácia

Organizačné a odborné zabezpečenie práce NK o EÚ poskytuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky (MZV SR) a Úradom vlády Slovenskej republiky (ÚV SR).

ÚVOD

    KONTAKTY

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
Hviezdoslavovo námestie 14
811 02 Bratislava

SFPA

Telefón: +421 2 5443 3151
Fax: +421 2 5443 3161
e-mail: sfpa@sfpa.sk
web-stránka: www.sfpa.sk

Ing. Patrícia Hradilová
výkonná riaditeľka

Telefón: +421 2 5443 3156
e-mail: hradilova@sfpa.sk

Zuzana Lisoňová
koordinátorka projektu

Telefón: +421 2 5443 3156
e-mail: lisonova@sfpa.sk

Mgr. Aneta Világi
koordinátorka projektu

Telefón: +421 2 5443 0210
e-mail: vilagi@sfpa.sk

ÚVOD  Anglická verzia
Organizátori:
  
Sponzori:
   

Partneri: